REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

Tieto reklamačné podmienky upravujú spôsob reklamácie a postup pri riešení reklamácie a spôsob vykonania opráv. Týkajú sa tovaru zakúpeného cez internetový obchod sladkestgermain.sk.

 

Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť také podmienky výroby, aby zodpovedali normám, prípadné nezhody boli včas identifikované a riadené tak, aby sa zabránilo neželanému použitiu nie bezpečných výrobkov. Za riešenie nezhôd je zodpovedný vedúci prevádzky. Pracovníci spoločnosti, ktorí identifikujú resp. riešia nezhody o tom vedú adekvátne záznamy. Osoba, ktorá nezhodu zistila, resp. prijala reklamáciu, ju zaznamená v reklamačnom liste.

 

Pri predaji tovaru zodpovedá Predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma predaný tovar pri prevzatí, alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe alebo dobe spotreby. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. Lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom.

 

Kupujúci je povinný riadne skontrolovať stav objednaných produktov pri ich prevzatí. Za vady nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu. Poškodenie produktov po prevzatí, poškodenie pri preprave, alebo poškodenie v dôsledku nedodržania odporúčaného spôsobu skladovania nemôže byť predmetom reklamácie. Takisto nemôže byť predmetom reklamácie nesprávne množstvo koláčov, zistené po prevzatí produktov. Nakoľko chuť je subjektívny pocit, reklamácia z dôvodu, že Kupujúcemu produkty nechutia, nemôže byť uznaná.

 

Ak Kupujúci zistí skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, kontaktuje Predávajúceho bez zbytočneho odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí produktov, a to osobne v prevádzke Sladké St. Germain, Rajská 7, Bratislava, telefonicky na čísle 0911 311 387 alebo mailom na adrese objednavky(at)sladkestgermain.sk. Kupujúci pri svojej reklamácii uvedie druh tovaru, dátum zakúpenia tovaru, rozsah vady a cenu tovaru. Pri reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o zakúpení (faktúru, pokladničný doklad).

 

Predávajúci vybaví reklamáciu podľa možnosti bezodkladne, a to výmenou za iný, bezchybný tovar. V prípade, ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie podľa dohody do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie v zložitých prípadoch, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku alebo vráti kupujúcemu peniaze.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 20.4.2016 a je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho sladkestgermain.sk.